GARANCIJA I SERVIS

OBODICE MNE Cetinje daje garanciju od 5 godina na sve svoje proizvode, računajući od dana kupovine aparata. Ova garancija odnosi se na sve eventualne funkcionalne nedostatke ili oštećenja. Dokaz važnosti garancije obezbjeđuje se dokazom o kupovini odnosno prilaganjem fiskalnog računa uz garantni list. Bez dokaza o kupovini neće se vršiti nikakva besplatna popravka ili zamjena u garantnom roku.

Garancija ne važi u slučaju nepravilne upotrebe aparata odnosno nepridržavanja instrukcija koje su date u Uputstvu za upotrebu, oštećenja usled elementarnih nepogoda i slično. Polomljeni djelovi i pribor ne ulaze u garanciju i uvijek podliježu naplati. Garancija automatski prestaje da važi u slučaju neovlašćenog falsifikovanja iste.

Nakon isteka garancije, opravke vrše ovlašćeni serviseri koji i naplaćuju takve usluge.

Servisnom mrežom je pokriveno čitavo naše konzumno područje.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – Horizontalni zamrzivači pdf